مولایم علی (ع) فرمودند:

مرز بین شجاعت و جسارت یک تار موست.

اگر از عُمرت فقط دو روز باقی مانده باشد

روز اول را ادب بیاموز

و روز دوم را به کسب علم بپرداز