شاید شما یادتان نیاید

یکی از این ها را سال 1357

بصورت تمام قسطی خرید 11 هزار تومان

دیروز فقط پوسته سیلندر ماشینم را از ایران خودرو (خط برگشتی) به من قیمت داد

3 میلیون پانصد هزار تومان

تازه می گفتند این قیمت قبل از مصوبه شورای اقتصاد است