1- راستگو و امین است .

2- مؤدب و مهربان است .

3- به عهد خود پایبند است .

4- مظاهر حیا و عفت در او آشکار است .

5- احترام به بزرگترها را وظیفه خود می داند و به نظرات آن ها توجه می کند .

6- از والدین اطاعت می کند .

7- شجاع و صبور است .

8- تمیز است و پاکیزگی را دوست دارد .

9- تکالیف شخصی روزانه خود را شخصآ انجام می دهد .

10- برای رسیدن به موفقیت پشتکار دارد و تلاش می کند .

11- پوشش اسلامی را دوست دارد و آن را رعایت می کند .

12- اوقات فراغت خود را با فعالیت ها و بازی های مناسب پر می کند .

13- امیدوار و با نشاط است و از مواجهه با مشکلات نمی هراسد .

14- ظاهری آراسته دارد .

15- خطا و اشتباه دیگران را در مورد خود می بخشد .

16- برای رفتارهای خود با دیگران دلیل دارد .

17- در ارتباط با دیگران از کلمات محبت آمیز و دوستانه استفاده می کند

18- برای انجام کارهای خود دوستانش را به زحمت نمی اندازد .

19- به همکلاسان و همسالان خود در انجام وظایف یادگیری کمک می کند .

20- برای رفتارهای ناپسند خود عذر خواهی و رفتار خود را اصلاح می کند .

21- نظم و انضباط را در خانه ، مدرسه و اجتماع رعایت می کند .

ما معلمان

برای رسیدن به این اهداف نسبتاً آموزشی

دنیای شاد بچه ها را تبدیل می کنیم

به جهنم بزرگسالان