به چی چیزی می نازی

چرا مغروری

30 برابر آنچه روی زمین زندگی می کنند

تا کنون به زیر زمین رفته اند