روز دوشنبه بیستم دیماه با هماهنگی های قبلی اداره تکنولوژی آموزشی با شهرستان تاکستان قرار شد یک کارگاه روش ها و فنون تدریس برای همکاران برگزار گردد .

زمان حرکت هفت و نیم صبح از اداره کل. از آنجاییکه تعدادی از همکاران گروه های آموزشی همان روز قرار شد از مدارس ابتدایی شهرستان تاکستان بازدید کنند بسیار منتظر شدیم تا همگی تشریف آوردند به گونه ای که با چهل دقیقه تاخیر وارد کلاسی به ابعاد چهار در شش متر که حدود سی نفر از همکاران تمامی پایه های ابتدایی شهری و روستایی نشسته بودند شدم وقتی با تاخیر وارد کلاس می شوی بیشتر انرژی و مدیریت کلاسداری صرف مقبولیت خواهد شد.

عذر خواهی کردم و مشغول ارائه مطلب شدم

از اولین مدرسه ای که در دنیا توسط سقراط بنا شد و روش تدریس رایج آن موقع که سخنرانی بود شروع کردم ، سمینار و کنفرانس ، قصه گویی و قصه خوانی ، نمایش و عروسک گردانی توضیح دادم تا روش های مشارکتی معلم محور و معظلات آن و علت سنتی و کهنه بودن و بی تحرکی و عدم مقبولیت توسط فراگیران را تشریح کردم.

با بررسی روش های آزمایشگاهی و گردش عملی و چند حسی و نمایش رسانه ای بخصوی هزینه بالا و عدم کارایی کلاس های هوشمند ،موضوع برای معلمان جذاب تر شد به گونه ای که اعتراض کردند پس چه روش تدریس باقی می ماند.

با ایجاد تشنگی ذهنی اکنون فرصتی شد تا روش های فعال شناختی را با مثال های متعدد در دروس ابتدایی ارائه دادم و همکاران  یادداشت می کردند و برایشان بسیار مطلوب بود.

در نیمه دوم وقت کلاس روش های گروهی و نحوه گروه بندی و نکات مهم هنگام استفاده از الگوهای گروهی بررسی شد .

در این جلسه چهار برگ خلاصه نویسی شده توسط بنده از فعالیت های معلم در کلاس ، انواع الگوهای تدریس،تفوت بین آموزش و یاددهی ، فرم ارزیابی از تدریس معلم و گام های ابتدایی طراحی آموزشی تکثیر و بعنوان مطالعه بعدی در اختیار ایشان قرار گرفت

بعد از اتمام ساعت رسمی کلاس لوح فشرده طراحی آموزشی را برای ایشان با پرژکتور نمایش داده و قابلیت ها و اطللاعات موجود در آن را مورد بررسی قرار دادم که بسیار برای همکاران جذاب بود و رغبت زیادی برای تهیه آن از خود نشان دادند