روز پنجشنبه شانزدهم دیماه با هماهنگی های قبلی اداره تکنولوژی آموزشی با شهرستان آبیک قرار شد یک کارگاه روش ها و فنون تدریس برای همکاران برگزار گردد .

زمان حرکت هفت و نیم صبح از اداره کل  . از آنجاییکه وسیله نقیله با تاخیر بسیار زیاد از آبیک به دنبال من آمد و در اداره و مسیر داخل شهر هم کمی معطل شدیم نهایتا با نیم ساعت تاخیر به  محل برگزاری کارگاه رسیدم .

وارد کلاس که شدم یک سالن اجتماعات با صندلی های سنگین تا دم ورودی در همکاران آموزشی نشسته بودند.

عذر خواهی کردم و مشغول ارائه مطلب شدم

ابتدا در خصوص اهمیت تدریس های نو و جدید و لزوم تغییر در روش های کلاسداری و یاددهی و یادگیری توضیح مختصری دادم و سپس با یکسری سوال چالشی و مطالب برانگیزنده در خصوص معلم ابتدایی و نقش مهم آن کار را ادامه دادم

کم کم متوجه شدم مدعوین و مخاطبین همگی مدیران مدارس هستند و با توجه به نیاز شغلی ایشان در خصوص انواع روش تدریس ها و مشارکت فراگیران در امر آموزش ،فعال کردن فراگیران و راهبرد های تدریس ، تحلیل نقاط و ضعف هر الگوی تدریس پرداخته و نحوه نظارت از کلاس معلم را برای ایشان تشریح نمودم جلسه تا ساعت دوازده به طول انجامید.

بعد از اتمام ساعت رسمی کلاس لوح فشرده طراحی آموزشی را برای ایشان با پرژکتور نمایش داده و قابلیت ها و اطللاعات موجود در آن را مورد بررسی قرار گرفت.