در آذرماه امسال با هماهنگی های بعمل آمده و برنامه ریزی های اداره و کارشناسی گروه آموزشی استان یکسری کلاس های آموزشی و کارگاه های تخصصی در مناطق و مرکز استان برگزار گردید

از آنجاییکه جلسات تعدادی از مناطق مانند شهرهای شال و آوج در آبان ماه برگزار گردید گزارش آذرماه به این شرح می باشد:

در اولین یکشنبه ،بعد از ماه صفر در منطقه خرمدشت با حضور چهار استاد گروه آموزشی استان در رشته های فنون تدریس، روش تدریس قرآن و علوم تجوبی و ریاضی ، روش کاربردی تهیه نرم افزار های آموزشی در منطقه خرمدشت برگزار  و در هر کلاس که بصورت اختیاری همکاران حضور داشتند در مدت چهارساعت نکات مهم آموزشی مورد بررسی قرار گرفت که جلسه ای بسیار منظم و کارآمد بود.

در این جلسات کلیات و چرایی تغییرات در روش های تدریس در کلاس های ابتدایی بخصوص تغییر در نوع کلاسداری معلم و روش های طرح درس نویسی مورد بررسی قرار گرفته و لزوم تغییر نگرش همکاران در فعال سازی کلاس ها و فراگیران با دست ورزی و کارهای گروهی و آزمایشی و بحث و گفتگو تأکید می گردد.

پنجشنبه همان هفته برای هماهنگی بیشتر بین مدرسین و مسئولین گروه آموزشی کلیات روش ها و فنون تدریس و علت تفکیک و تغییر آن در یک جلسه سه ساعتی مورد بررسی قرار گرفت و در همان جلسه نسبت به اطلاع رسانی و لزوم ارائه نمونه عملی و کاربردی به تمامی مدارس و معلمان استان اقدامی مقتضی صورت گیرد و مراتب به مسئول اداره تکنولوژی آموزشی استان انتقال یافت

در مورخه 25 آذر ماه ناحیه یک قزوین برای معلمان ابتدایی و پیش دبستانی خود در دو کلاس مجزا و حدود سی نفر در هر کلاس در چهارساعت کلاس آموزشی و کارگاه روش های نوین تدریس و معماری طراحی آموزشی مشارکتی و فعال گروهی تدریس و دو نمونه الگوی تدریس با ذکر مثال از کتاب تمرین و رفع نقص شد.

در آخرین هفته ماه آذر ماه در حضور معاونت محترم آموزش ابتدایی استان تصمیمات جلسه تخصصی سرگروه های آموزشی در خصوص ارائه راهکار عملی به مناطق و مدارس مطرح و بعد از تأیید ایشان یک نسخه لوح فشرده طراحی آموزش برای بررسی و ارائه راهکار و دستورات لازم تقدیم گردید و بعد از بررسی اجمالی دستور به به روز رسانی و اصلاح و تکثیر نرم افزار فوق گردید