با برنامه ریزی های قبلی و هماهنگی های انجام گرفته تعدادی از همکاران فعال و گروه های آموزش مناطق که قریب به پنجاه نفر بودند را برای بازید به شرکت صنایع آموزش در تهران بردیم

با اینکه ساعت هشت صبح حرکت کردیم ولی ساعت ده در صنایع آموزش بودیم که ابتدا نمایشگاه سپس کارخانه را بازدید کرده

در قسمت بازدی از نمایشگاه بعد از توضیحات متصدی نمایشگاه در زمانی کوتاه بسیاری از وسایل و رسانه ها و امکانات آموزش و کیت های علوم و ریاضی ابتدایی برای همکاران تشریح و کاربرد آنها را در آموزش مفاهیم مختلف درسی توضیح داده شد.

و بعد از نماز و ناهار ساعت چهارده قصد عزیمت نمودیم که با ترافیک سنگین کرج مسیر برگشت بسیار طولانی شد

اگر بخواهم به این بازدی و دانش افزایی از بیست نمره بدهم نمره پانزده مناسب است ولیکن خدمات و امکانات جنبی آن نمره نوزده را کسب می کند که از کارشناسان تکنولوژی و گروه آموزش استان تشکر می کنم.