از نیمه آبان امسال با گروه آموزشی اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین همکاری خود را شروع کرده ام و امید دارم گامی هر چند کوچک برای ارتقاء سطح علمی و مهارتی معلمان ابتدایی استانم بردارم

سعی می کنم گزارش فعالیت های انجام شده را بصورت گزارش خلاصه از این هفته بیان کنم

هفته اول: به برنامه ریزی و تیاز سنجی گذشت. گاهی دو تا سه جلسه در روز و موضوعات مختلف با عقاید و ایدئولوژی های گوناگون تصمیم گیری را سخت می کرد ولی خداوند حق وتو را برای بعضی ها حفظ کند

هفته دوم: بازدید از پارک فناوری رشد دانشگاه آزاد اسلامی قزوین و برگزاری جلسات هماهنگی و یک دورهمی ساده با سرگذوه های آموزشی دو روز روی متن و موضوعاتی که باید صحبت کنم وقت گذاشتم ولی حتی فرصت معرفی خودم هم ندادند... اگر بخواهم به بار کیفی و برنامه ریزی این جلسه از بیست نمره بدهم پنج عدد مناسبی بود.

آخر هفته برای تکمیل مهارت زبان آموزی جناب آقای رحماندوست دعوت شده بود صبح معلمان اول ابتدایی و بعد از ظهر مربیان پیش دبستانی در سالن کوثر جمع شدند

صبح با تاخیر یکساعتی و اعتراض بسیاری از معلمان جلسه شروع شد و با سخنرانی و سخنرانی و سخنرانی تمام شد

آقای رحماندوست از خاطراتش تعریف کرد و چندتا شعر خواند و چندتا هم نصیحت کرد و...