لیست واحد کارعملی واحد درسی روش های تدریس

دانشگاه فرهنگیان قزوین

اردیبهشت1395

 

تحویل لوح و پرینت نهایی طرح  درس ها

بعد از رفع نقص توسط سرگروه ها تا آخرین جلسه

مهلت مشخص شده تمدید نمی شود

با تشکرو آرزوی موفقیت برای شما

پورشیخ

اول اردیبهشت 1395

ردیف

کد دانشجو

الگوی تدریس غالب

کتاب و پایه

درس و صفحه

1

9222501014

تفحص گروهی

ریاضی چهارم

اندازه گیری زمان

2

9222501018

ایفای نقش

علوم چهارم

دستگاه گردش خون

3

9222501011

یادسپار

علوم چهارم

مریخ و مشتری

4

9222501023

بدیعه پردازی

علوم چهارم

دستگاه تنفس

5

9222501024

تدریس اعضای تیم

ریاضی چهارم

اندازه گیری طول

6

9222615030

بدیعه پردازی

ریاضی چهارم

اندازعه گیری زاویه

7

9222501117

تخیل هدایت شده

علوم چهارم

سفر به منظومه شمسی

8

9222501058

استقرایی

اجتماعی ششم

دوستان ما

9

9222501063

تخیل هدایت شده

قرآن اول

نعمت های خدا

10

9222615036

بدیعه پردازی

اجتماعی ششم

پیشرفت علمی مسلمانان

11

9222501004

تفحص گروهی)

تفکرو پژوهش ششم

مارگیر و اژدها

12

9222615040

تدریس اعضای تیم

علوم چهارم

نام گذاری سر آهنربا

13

9222501141

ایفای نقش

اجتماعی ششم

پوشاک ما

14

9222615075

یادسپار

علوم چهارم

سنگ ها

15

9222501043

پیش سازمان دهنده

قرآن اول

آرزوی من

16

9222615056

9 گام گانیه

اجتماعی ششم

ایران و همسایگان ما

17

9222501008

دریافت مفهوم

قرآن اول

حروف ناخوانا صفحه 61

18

9222501099

پیش سازمان دهنده

اخــتـیــــاری

19

9222501009

9 گام گانیه

اخــتـیــــاری

20

9222501100

تفحص گروهی)

علوم چهارم

مدارهای الکتریکی

21

9222615059

کاوشگری علمی

اخــتـیــــاری

22

9222501021

ایفای نقش

اجتماعی ششم

اوقات فراغت

23

9222501112

پیش سازمان دهنده

ریاضی چهارم

شناخت کسرها

24

9222615016

پیش سازمان دهنده

اخــتـیــــاری

25

9222501025

تخیل هدایت شده

اخــتـیــــاری

26

9222615017

9 گام گانیه

علوم چهارم

بی مهرگان

27

9222615004

تفحص گروهی)

اخــتـیــــاری

28

9222501026

بدیعه پردازی

اخــتـیــــاری

29

9222501028

یادگیری در حد تسلط

اخــتـیــــاری

30

9222501030

دریافت مفهوم

ریاضی چهارم

نمودار خط شکسته

31

9222615031

محاکم قضایی

اخــتـیــــاری

32

9222615063

پیش سازمان دهنده

اخــتـیــــاری

33

9222615064

تخیل هدایت شده

اخــتـیــــاری

34

9222501034

9 گام گانیه

اخــتـیــــاری

35

9222615032

پیش سازمان دهنده

علوم سوم

ریشه گیاهان

36

9222615018

محاکم قضایی

اخــتـیــــاری

37

9222501121

یادسپار

اخــتـیــــاری

38

9222615033

تفحص گروهی)

اجتماعی ششم

ایستادگی در مقابل بیگانگان

39

9222615019

پیش سازمان دهنده

ریاضی چهارم

زوایه ها

40

9222615034

کاوشگری علمی

اخــتـیــــاری

41

9222615065

بدیعه پردازی

اخــتـیــــاری

42

9222615020

دریافت مفهوم

علوم چهارم

مخلوط ها

43

9222501126

تدریس اعضای تیم

علوم سوم

اهرم ها

44

9222501060

پیش سازمان دهنده

اخــتـیــــاری

45

9222501037

یادسپار

علوم سوم

جرم مواد

46

9222615035

9 گام گانیه

اجتماعی ششم

سفر به اصفهان

47

9222615067

یادگیری در حد تسلط

اخــتـیــــاری

48

9222615068

ایفای نقش

اخــتـیــــاری

49

9222615069

پیش سازمان دهنده

اجتماعی ششم

تصمیم گیری

50

9222615021

محاکم قضایی

اخــتـیــــاری

51

9222615071

پیش سازمان دهنده

اخــتـیــــاری

52

9222501039

تخیل هدایت شده

اخــتـیــــاری

53

9222615038

9 گام گانیه

اخــتـیــــاری

54

9222501042

دریافت مفهوم

ریاضی چهارم

اعداد اعشاری

55

9222501136

یادسپار

اخــتـیــــاری

56

9222501138

تخیل هدایت شده

اخــتـیــــاری

57

9222615076

جرأت آموزی

اخــتـیــــاری

58

9222615024

کاوشگری علمی

اخــتـیــــاری

59

9222615079

بدیعه پردازی

اخــتـیــــاری

60

9222501143

9 گام گانیه

علوم سوم

ما چگونه اجسام را می بینیم

61

9222615026

پیش سازمان دهنده

اخــتـیــــاری

62

9222501152

یادگیری در حد تسلط

اخــتـیــــاری

63

9222615010

تخیل هدایت شده

اخــتـیــــاری

64

9222501105

پیش سازمان دهنده

علوم چهارم

انرژی

65

9222501098

تفحص گروهی)

قرآن اول

هدیه ی با ارزش

66

9222501015

دریافت مفهوم

تفکرو پژوهش ششم

ذره بین

67

9222615057

یادسپار

علوم چهارم

ساختمان بدن موجودات

68

9222501017

محاکم قضایی

اخــتـیــــاری

69

9222615029

بدیعه پردازی

قرآن اول

داستان نان

70

9222501019

تخیل هدایت شده

اخــتـیــــاری

71

9222501012

یادسپار

ریاضی چهارم

عمود و موازی

72

9222615012

تدریس اعضای تیم

قرآن ششم

مادر فلزات

73

9222615013

9 گام گانیه

قرآن پنجم

پیام قرآنی صفحه 14

74

9222501107

تفحص گروهی)

کارو فناوری ششم

دسته بندی اطلاعات در رایانه

75

9222501005

پیش سازمان دهنده

اخــتـیــــاری

76

9222615015

پیش سازمان دهنده

بنویسیم فارسی ششم

رنج هایی کشیده ام که مپرس

77

9222615061

کاوشگری علمی

اخــتـیــــاری

78

9222615062

بدیعه پردازی

اخــتـیــــاری

79

9222501114

یادسپار

اخــتـیــــاری

80

9222501115

استقرایی

اخــتـیــــاری

81

9222501119

ایفای نقش

تفکرو پژوهش ششم

هر کاری.....

82

9222501125

دریافت مفهوم

بنویسیم فارسی ششم

دوستی و مشاورت

83

9222501036

جرأت آموزی

اخــتـیــــاری

84

9222501061

تفحص گروهی

کارو فناوری ششم

نوشتن متن در رایانه

85

9222615066

پیش سازمان دهنده

اخــتـیــــاری

86

9222615070

9 گام گانیه

ریاضی چهارم

احتمال

87

9222501130

9 گام گانیه

اخــتـیــــاری

88

9222615022

بدیعه پردازی

اخــتـیــــاری

89

9222501064

تخیل هدایت شده

اخــتـیــــاری

90

9222501133

جرأت آموزی

اخــتـیــــاری

91

9222615072

پیش سازمان دهنده

اخــتـیــــاری

92

9222501002

بدیعه پردازی

اخــتـیــــاری

93

9222615023

محاکم قضایی

اخــتـیــــاری

94

9222615037

تفحص گروهی)

اخــتـیــــاری

95

9222501134

پیش سازمان دهنده

اخــتـیــــاری

96

9222501139

دریافت مفهوم

قرآن پنجم

بشارت(قصه ی آیه ها)

97

9222615041

کاوشگری علمی

اخــتـیــــاری

98

9222615008

ایفای نقش

تفکرو پژوهش ششم

پرواز کن ، پرواز

99

9222615073

9 گام گانیه

اخــتـیــــاری

100

9222501140

تدریس اعضای تیم

ریاضی چهارم

عدد مخلوط

101

9222615074

9 گام گانیه

علوم سوم

از گذشته تا آینده

102

9222615077

تفحص گروهی)

علوم سوم

اندازه گیری مواد

103

9222615078

پیش سازمان دهنده

علوم چهارم

غذا سازان بزرگ

104

9222615025

کاوشگری علمی

اخــتـیــــاری

105

9222615011

پیش سازمان دهنده

اخــتـیــــاری

106

9222501069

دریافت مفهوم

ریاضی چهارم

معرفی میلیون

107

9222501070

یادسپار

علوم سوم

خوراکی ها

108

9215572181

تفحص گروهی)

ریاضی چهارم

بخش پذیری

109

9222615050

محاکم قضایی

اخــتـیــــاری

110

9222615094

9 گام گانیه

قرآن پنجم

عاقبت فرعون و فرعونیان

111

 

دریافت مفهوم

قرآن ششم

رطب خورده کی منع رطب

112

 

پیش سازمان دهنده

قرآن ششم

آب و آبادانی