اخیرا جهت تدریس وارد دوره ای در آموزش و پرورش استان قزوین شدم

آنهم معلمان دوره ابتدایی مدارس موسس محور (مشارکت مردمی)

دوره ای که محل برگزاری آن یک خانه مسکونی بود

در اتاق L مانند آن 45 معلم ابتدایی دور میزی روبروی هم نشسته بودند

که نیمی از آنها تابلوی کلاس را نمی دیدند

لیست حضور غیاب نداشتم

حق حضور غیاب هم نداشتم

حق معرفی منبع درسی نداشتم

حق گرفتن امتحان هم نداشتم

نمی دانی فراگیران من چه نازی داشتند.