عنوان تدریس: ضرب اعداد دو رقمی در یکدیگر    مدت تدریس: 20 دقیقه           پایه: چهار

محل تدریس: کلاس      تعداد فراگیران: 12 نفر   روش تدریس: مفهوم محور

1- هدف کلی: آموزش ضرب دو عدد دو رقمی

اهداف جزئی

آشنایی دانش آموزان با مفهوم ضرب اعداد دو رقمی

تقویت مهارت دانش آموزان در ضرب کردن دو عدد دو رقمی

اهداف رفتاری: مهارت ذهنی

تمیز دادن: دانش آموز فرق بین جمع اعداد و ضرب آنها را درک کند و فرق بین ضربهای یک رقمی و دو رقمی را بفهمد.

مفاهیم محسوس (مجسم) لمس کردن شاخه گلی که در اختیار آنها قرار می گیرد و شمردن شکوفه های آن.

مفاهیم ملموس (انتزاعی) روش پیدا کردن عدد شکوفه های کل دانش آموزان و انجام ضرب آنها.

زنجیر کردن مفاهیم (کشف قاعده): بچه ها بدانند در کجا باید از ضرب اعداد استفاده کنند.

شناختی یا اطلاعات کلامی: دانش آموز بتواند مفهوم ضرب را تعریف کند.

مهارت بدنی و فردی: دانش آموز بتواند مراحل ضرب کردن را به ترتیب بنویسید و انجام دهد.

عاطفی و واکنشی: دانش آموز در فعالیت های فردی و گروهی کلاس با اشتیاق شرکت کند.

راهبرد شناختی: دانش آموز خوب سوال بپرسد و مراحل ضرب را خوب به خاطر بسپرد

2- پیش دانسته ها:

دانش آموزان ضرب یک رقمی را یاد گرفته اند و در آن مهارت دارند و جدول ضرب را حفظ هستند و آنرا خوب بلد هستند.

3- سازماندهی و ساماندهی

مواد آموزشی: شاخه گل تعداد دانش آموزان – ماژیک – شکل های مقوایی – انجام چیدمان صندلی – طراحی فضای کلاس

رفتار ورودی: معلم با مهربانی و سلام وارد کلاس شده و او در دستش چند شاخه گل دارد بعد از احوال پرسی حضور غیاب می کند و تکالیف را می بیند.

ارزشیابی ورودی: معلم از تعدادی از بچه ها چند نمونه از ضرب عددهای مضرب 10 هستند را مانند 20، 10، 30، را می پرسد مانند 20×20 و اشکالات را رفع می کند.

ارزشیابی تشخیصی: بچه ها در سال گذشته با جدول ضرب آشنا شدید از تعدادی از دانش آموزان جدول ضرب را می پرسد.

گروه بندی: خب عزیزان من شما را به 4 گروه 3 نفره تقسیم می کنم بصورت نیم دایره بشینید.

5- جلب توجه و ایجاد انگیزه

معلم شاخه گل هایی را که با خود به کلاس آورده بود به هر کس یکی می دهد و از آنها می خواد شکوفه های شاخه ها را بشمارند آن ها بلند می گویند 15 تا حالا بچه ها که می تونه بگه کل کلاس با هم چند تا شکوفه دارند.

آگاه ساختن یاد گیرنده از هدف

در این حین همه ساکت می شوند و معلم می گوید خب بچه ها امروز می خوام یه روشی رو یاد بگیریم که زود بفهمیم چند تا شکوفه تو کلاس بدون اینکه همه شکوفه ها رو بشماریم آماده اید؟ بله ...

یادآوری پیش نیازها

خب بچه ها شما تو درس گذشته یاد گرفتید که اعدادی مثل 30، 20، 10، 40 در اعداد دو رقمی که یکان آنها صفر است ضرب کنید یاد تونه بله مثل 20×40 می شود؟ 800 تا

گام اول تدریس

تحریک ذهن دانش آموز با استفاده از مواد آموزشی

خب بچه ها به من بگید این کلاس چند نفره خانم 12 نفر هر کدوم چند تا شکوفه داریم خانم 15 تا بچه ها ما باید برای اینکه بفهمیم کلاً چند تا شکوفه تو کلاس هست تعداد شکوفه ها رو در تعداد نفرات ضرب کنیم به این صورت  = 15 × 12

گام دوم تدریس (راهنمایی)

بچه ها اول بیایید یاد بگیریم هر گروه چند تا شکوفه داره برای این کار باید تعداد شکوفه های هر نفر را در تعداد افراد گروه ضرب کنیم    = 3 × 15 به این صورت که این ضرب رو ستونی می نویسیم و اول 3 رو در یکان و بعد 3 رو در دهگان عدد بالا ضرب می کنیم.

 

بچه ها 3 تا 5 تا چند می شه 15 تا خب 15 چند تا یکی و ده تایی داره؟

یکی رو پایین و ده تایی رو بالای ده تایی می نویسیم بعد که 3 را در ده تایی ضرب کردیم با 1 جمع می کنیم.

گام سوم تدریس (فعالیت آموزشی)

بچه ها خوب یاد گرفتن: بله 2 دقیقه به هر گروه فرصت می دهم که یکی از ضرب های صفحه 48 کتاب رو حل کنید بعد به من توضیح بدهید چطوری حل کردید؟ عبارت  را گروه زرد پس از حل کردن بطور داوطلب عبارتی را که ضرب کرده اند را توضیح می دهند.

بعد معلم پای تخته اینطور می نویسد که می خواهیم 17 را در 14 ضرب کنیم یکم کارمون سخت شد دوست دارید یاد بگیرین بچه ها اینجا 17 رو نگه می داریم خب بعد 14 رو به یکان و دهگان تقسیم می کنیم.

اول 17×10 ضرب می کنیم و بعد 4 را در 17 بعد با هم جمع می کنیم ولی این کار خیلی طولانیه بیان ستونی بنویسیم بچه ها در این صورت اول یکان عدد پایینی رو در یکان و دهگان بالا ضرب می کنیم (فکر کنید 1 از 14 نداریم فقط 4 رو داریم)     

خب حالا می خواهیم یک صفر پایین یکان باقی مانده بزاریم بچه ها این یک قانونه همیشه باید این کار رو کنیم و بعد دهگان عدد پایینی رو در یکان و دهگان عدد بالایی ضرب کنیم بعد با هم جمع کنیم.       

بچه ها 2 دقیقه وقت دارین تمرین کتابو حل کنید باید بعد توضیح بدید چطور به نتیجه رسیدید.

گام چهارم: تدریس باز خوردگیری و ارائۀ گزارش

همه بچه ها تمرین را حل کرده و معلم از چند نفر روش حل کردن را می پرسد و به آنها کمک می کند تا خوب یاد بگیرند.

ارزشیابی تکوینی یا بازخوردهی

بعد از ارائه گزارش توسط دانش آموزان و مشاهده فعالیت هر گروه و دخالت در فعالیت آن ها چند نمونه معلم پای تخته می نویسد و از آنها می خواهد آن را حل کنند.

گام هفتم: تدارک بازخورد (جدول در پایان طرح درس)

آفرین بچه های گلم پس یاد گرفتید که چطور دو عدد دو رقمی رو در هم ضرب کنید.

فعالیت آموزشی 2:

بچه های عزیز از شما می خواهم که با هم گروهی خودتون برام تعداد شکوفه های کلاس رو حساب کنید (یادتون که نرفته شاخه گل ها رو)

بارش فکری:

بچه ها خوب فکر کنید 2 دقیقه هم زمان دارید ببینید ما کجا می تونیم از عبارت ضرب استفاده کنیم آفرین ما تو تمام زندگی مون برای حساب کردن همه چیز مثل متراژ اتاقمون کلاسمون برای حساب کردن وسیله های زیاد مثل تعداد قاشق های کوچک و بزرگ برای شمردن موزائیک های حیاطمون می تونیم تعداد طول را در تعداد عرض ضرب کنیم.

نگرش: بچه ها ما باید به خاطر ذهن فعالی که خدا بهمون داده خدا رو شکر کنیم.

8- رفع نقص و جمع بندی درس: اگر هنگام ارزشیابی تکوینی قسمتی از درس را یاد نگرفته باشند معلم با راهنمایی با استفاده از مثال های مختلف رفع نقص می کند.

9- ارزشیابی پایانی و کنترل فرایند یادگیری

معلم فعالیت هایی را که بچه ها در کتاب خود حل کرده اند را نگاه و از آنها می خواهد توضیح دهند چطور به جواب رسیده اند.

10- تثبیت یادگیری و تکالیف خلاقانه

بچه ها به دلخواه دو تا ضرب دو رقمی رو برام بنویسید که جواب اونها از 100 کمتر نباشه

انتظارات: بچه ها دوست دارم رفتید خونه به کمک مادرتون تعداد بشقاب های آشپزخونه رو در تعداد لیوان ها ضرب کنید برام بیارید. (علاوه بر کامل کردن تکلیف های کتاب).

(خسته نباشید)

 

 

گام هفتم: تدارک بازخورد

ارزشیابی چک لیست رفتاری

اهداف

گروه اول

گروه دوم

گروه سوم

گروه چهارم

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

مهارت های ذهنی

تمیز دادن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مفاهیم محسوس

مفاهیم انتزاعی

کشف قاعده

مهارت  بدنی

کسب مهارت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهارت فردی

راهبرد شناختی

کشف اصول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طراحی تحقیق

تکلیف خلاقانه

اطلاعات کلامی

تعاریف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قوانین

بیان رویداد

نگرش و عواطف

همیاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشارکت

نظم و انضباط