عنوان تدریس: عدد نویسی        مدت تدریس: 20 دقیقه           تعداد: 8 نفر      پایه: چهارم

محل تدریس: کلاس      صفحه: 5 کتاب           روش تدریس: 9 گام گانیه (یاددهی، یادگیری)

نام مدرس: سمیه آخوندی

اهداف کلی: آموزش عدد نویسی

اهداف جزئی:

  1. تقویت مهارت خواندن اعداد هفت و هشت رقمی
  2. تقویت مهارت نوشتن اعداد هفت و هشت رقمی با رقم و حروف
  3. تقویت مهارت تشخیص طبقات اعداد و تثبیت آن در ذهن دانش آموزان

اهداف رفتاری:

دانش آموز بداند اعداد چند رقمی هستند (دانش)

دانش آموز بداند کدام عدد در طبقه صدتایی و هزارتایی است (دانش)

دانش آموز اعداد چهار رقم به بالا را بخواند (مهارت)

دانش آموز اعداد چند رقمی را بتواند بنویسید (مهارت)

به سوالات معلم و کتاب با علاقه پاسخ بدهد (نگرش)

دانش آموزان در کار گروهی شرکت فعال داشته باشند (نگرشی)

مواد آموزشی: ماژیک، کتاب. اسکنان 1000 ریالی، اسکناس 10000 ریالی

چرتکه پلاستیکی. (معلم می تواند از اسکناس مقوایی استفاده کند)

رفتار ورودی: معلم با مهربانی و سلام وارد کلاس می شود بعد از احوال پرسی حضور غیاب می کند و بعد تکالیف قبلی را نگاه می کند تکالیف درست را تشویق و تکالیف غلط را توضیح می دهد.

ارزشیابی ورودی: معلم، از تعدادی دانش آموزان به انتخاب خود درس گذشته (الگویابی) را سوال می کند. معلم: دخترم این الگورو ادامه بده 000 و 000 و 360، 240، 120

معلم از دانش آموز رابطه این اعداد را می پرسد. جواب 600 و 480 به هر عدد 120 تا اضافه می شود.

ارزشیابی تشخیصی: بچه ها همه شما می دونید عدد 152 چند رقمیه؟ بله 3 رقمی از یکی از دانش آموزان می پرسد یکی ده تایی و صدتایی این عدد را مشخص کند.

گروهبندی: معلم دانش آموزان را به 4 گروه 2 نفره تقسیم می کند می تواند بر طبق قوی یا ضعیف بودن در درس انتخاب کند.

گام اول: ایجاد انگیزه

معلم با شروع یک داستان اینگونه آغاز می کند که دو خانواده در کنار یکدیگر همسایه بودند در یک خانواده پدر و مادر و فرزند کوچکشان زندگی می کردند که نام پدر صدتایی نام مادر ده تایی و نام کودک یکی بود ولی در خانواده دیگر علاوه بر پدر (صدتایی) و مادر (ده تایی) و کودک (یکی) کس دیگری هم با آنها زندگی می کرد که همه آنها بزرگتر بود مادربزرگی که نامش هزار تایی بود. معلم به بچه ها می فهماند که هر چقدر سن افراد بزرگتر باشد نام طبقه آنها هم بیشتر است مثلاً چون پدر از مادر بزرگتر است صدتایی یا مادر بزرگ از پدر خانواده بزرگتر است نامش هزارتایی است. اینطور دانش آموز می فهمد که هزارتایی بزرگتر از صدتایی است و در ادامه اینطور می گوید که کس دیگری در خانه آنها زندگی می کند که از همه آنها بزرگتر است حتی از مادربزرگ و او نامش ده هزارتایی است و ادامه می دهد که آنها به خوبی و خوشی با هم زندگی می کنند و احترام همدیگر را دارند این خانواده از اینکه در کنار هم همسایه بودند خوشحال و خدا را شکر می کردند آنها دوست داشتند که خانواده دیگری هم بیاید و با آنها همسایه شود.

گام دوم: آگاه ساختن از هدف

دخترای من درس امروز خوب گوش کنید تا بتونید یک ریاضی دان خیلی خوب بشید دوست دارید بله ...

گام سوم: یادآوری پیش نیازها

همان مواردی که در ارزشیابی ورودی و تشخیصی در مورد یک ده تایی و صد تایی معلم ذکر می کند و یادآور می شود.

مرحله اول تدریس: مجسم

معلم به هر گروه چند تا 1000 ریالی و یک چرتکه پلاستیکی هم می دهد از گروه ها می خواهد عددی که در گوشه پول است را بخوانند و پول های خود را بشمرند گروه آبی 2000، گروه قرمز 4000 و گروه سبز 3000 و گروه زرد 5000 بعد از شمردن از آنها می خواهد که با چرتکه مقدار پول را نشان دهند. و هزارتایی و صدتایی و یکی را بگویند با اشاره به چرتکه.

نیمه مجسم: در این مرحله هر گروه را به پای تخته آورده و از آنها می خواهد برای پولی که دارند جدول ارزش مکانی بکشند از آنها می خواهد با رقم و حروف بنویسن:

 

یکی

ده تایی

صدتایی

هزارتایی

0

0

0

4

 

 

چند تا صد تا داریم؟               چند تا یکی و ده تایی داریم؟

چند تا هزار تا داریم؟

مرحله انتزاعی و ذهنی: از هر گروه یک سوال می پرسد مانند دخترم 5 هزارتایی چند تا هزار تاست؟ 5 تا بیست هزار، چند تا هزارتاست؟ 20 تا

حالا بچه ها 40 هزار چند تا ده هزار تایی است؟

گام چهارم: تحریک ذهن دانش آموزان با وسایل و مواد آموزشی

در اینجا معلم پس از دادن صد تومانی به بچه ها این دفعه 10000 ریالی به آنها می دهد. و می خواهد گوشه پول را ببینند و بخوانند و مانند مرحله مجسم چرتکه بیاندازند و نشان دهند.

حالا می تونید بگین ده هزار چند تا هزارتایی است؟ بله 10 تا

معلم 4 تا 10000 ریالی را نشان می دهد و می گوید هر کدام 10 تا هزار تایی است پس 4 تا 10 هزار تایی داریم می شود؟ 40 هزار تایی پس 40 هزار تایی چند تا ده هزارتایی است؟ 4 تا (پول را نشان می دهیم.)

گام پنجم: معناداری تمام جملاتی که رمزدار بوده است.

پس بچه ها بیان با هم برای ده هزار تایی جدول بکشیم تا راحت یاد بگیریم یادتونه گفتیم اسم پدربزرگ معلمتون چی بود؟ خانم ده هزارتایی از همه بزرگتر بود حالا اونو می زاریم تو جدول قبل از هزار تایی که مادربزرگمون بود. درسته؟ بله ... حالا گروه زرد شما بیا اندازه پولی که داشتی رو تو جدول بنویس.

یکی

ده تایی

صد تایی

هزار تایی

ده هزار تایی

0

0

0

7

3

گام ششم: فراخوان عملکرد

به همه گروه ها 2 دقیقه وقت می دهیم که آنها برای عددی که روی تخته نوشته شده هزارتایی را جدا کنند و در جدول جدا بنویسند که شامل (یکان و دهگان) هزارتایی است.

گام هفتم: تدارک بازخورد

آفرین به همه شما همتون خیلی باهوشید خوب دقت کنید جدول هزارتایی رو برام درست بکشید.

هزارگان

یکان

دهگان

7

3

گام هشتم: ارزشیابی عملکرد

آفرین دختر گلم از گروه سبز یکی توضیح بدهد چی کار کرده؟ خانم 37 هزار 3 تا ده هزارتایی و 7 تا هزارتایی است. با رقم و حروف نوشتیم و جذول براش کشیدیم.

گام نهم: افزایش یادگیری و مرور درس

معلم برای هر گروه جداگانه عددی را می نویسد و از آنها می خواهد در عرض 2 دقیقه براش جدولی ارزش مکانی بنویسند و جدول هزارتایی را به دو قسمت یکان و دهگان تبدیل کنند بعد از دو گروه می خواهند که اعداد خود را با گروه دیگر مقایسه کنند و بگویند کدام بزرگتر است و بین اعداد آنها چند عدد وجود دارد و به این صورت 42240 و 42500

خانم 42500 بزرگتر است؟ چندتا؟ چی کار کنیم بفهمیم؟ خانم باید از هم کم کنیم آفرین دختر نازم بیا برامون پای تخته بنویس.  

پس بچه ها بین این دو تا عدد 260 تا عدد وجود داره

ارزشیابی تکوینی:

پرسش و پاسخی که طی درس از بچه ها معلم می پرسد و آنها را به پای تخته می آورد.

ارزشیابی پایانی:

کامل کردن چک لیست رفتاری (در آخر طرح درس نوشته شده)

رفع نقص: معلم با طراحی سوال متوجه می شود که کجای درس را متوجه نشده اند آن را توضیح و اشکالات را رفع می کند.

ارائه تکلیف خلاقانه: معلم از دانش آموزان می خواهد مبالغ فیش تلفن و آب و برق را در جدول بنویسند و با هم جمع کنند و با فیش قبلی مقایسه کنند و بگویند آیا در مصرف آنها صرفه جویی کرده اند یا خیر. نتیجه را گزارش دهند.

چک لیست رفتاری

آبی

قرمز

زرد

سبز

دانش

دانش آموز بداند اعداد چند رقمی هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

دانش آموز بداند کدام عدد در طبقه صدتایی و هزارتایی است.

مهارت

دانش آموز اعداد چهار رقم به بالا را بخواند.

 

 

 

 

 

 

 

 

دانش آموز اعداد چند رقمی را بتواند بنویسد.

نگرش

به سوالات معلم و کتاب با علاقه پاسخ بدهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

دانش آموزان در کار گروهی شرکت فعال داشته باشند.