بدین وسیله از تمامی دانشجویانی که زحمت کشیدند بعنوان

کار عملی پایان ترم

از روی طرح درس های خودم از سایت "خداراشکر"

کپی نموده اند

و به خودم تحویل داده اند...

بابت نمره ای که داده ام عذر می خواهم و امید آن دارم

ترم آینده با نمرات بهتر و کار دقیق تر جبران نمایم.