نمونه گزارش کارورزی 2


جهت بازدید و کارورزی از مدرسه


 


تحلیل دانش آموزان

تحلیل معلم.

عنوان طرح درس.

تحلیل تدریس.

تحلیل دانش آموزان کلاس اول ابتدایی

1- ن.ج:دریادگیری سریع وخیلی خوب است.بادقت به درس گوش می دهد.حروف را به خوبی می شناسدودراملاسرعت العمل داردوتکالیف را زودتر اززمان تعیین شده انجام می دهد.درریاضی نیز سریع ودرحل تمرینات تنداست ودردرس علوم فعال است.مرتب،منظم،ساکت وآرام است وتکالیف آن همیشه مرتب ومنظم است وبابچه های دیگرخوش برخورداست

2- پ.م:دریادگیری بسیارسریع وعالی است.بادقت به صحبت های معلم گوش میدهد.دراملا،صداکشی وبخش کردن سرعت العمل خوبی دارد.حروف رابه خوبی می شناسد.تکالیف کلاس رادرریاضی وفارسی درزمان تعیین شده انجام میدهد.درعلوم نیزفعال است.تمیزومرتب است وتکالیف آن هممیشه تمیزوکامل است وباهمکلاسی هایش صمیمی است

3- م.ع:دریادگیری بسیارکنداست ونیازبه تکراوتمرین بیشتری داردبعضی ازحروف رانمی شناسدوازحروف جابجااستفاده می کند.درصداکشی وبخش کردن ضعیف است دراملاونوشتن کنداست تاحدی که از6خط می تواند 2یا3خط بنویسد.بیشتربه فکرمی رودودرهنگام تدریس کردن باتذکر دادن بایداورا متوجه خودکرد.درریاضی کمی بهتراست ودرالگوبرداری وجدول شگفت انگیزاشتباهات زیادی دارد دوست دارددر حل تمرینات کسی به اوکمک کندودرحل تمرینات نیازبه زمان بیشتری دارد.درعلوم نیزبایداورافعال کرد.تکالیف راانجام میدهدولی بی دقت،کمی درکلاس راه می افتدوبابچه ها رابطه برقرارمی کند

4- م.م:دریادگیری خوب است بادقت به درس گوش میدهید،حروف رابه خوبی می شناسدولی برای خواندن کلمه هیجی می کنددراملاخوب است گاهی ممکن است دوتاسه غلط داشته باشد.درریاضی نیزخوب است وتمرینات رادرزمان مناسب انجام می دهد.درعلوم نیز خوب است.تکالیف آن همیشه کامل است وبادیگران رابطه ی دوستی دارد

5-ن.غ:بسیارباهوش ودریادگیری عالی است،بسیارکنجکاواست ودرخواندن واملا سرعت العمل بالایی دارد.درریاضی بسیارسریع است وجزءنفرات اول تکمیل کردن تمرین است.درعلوم بسیارفعال است.مرتب،منظم است وتکالیف آن همیشه تمیزوکامل است.بابچه هامهربان ودوست است

6- س.ا:دریادگیری سریع است ولی کمی بازیگوش وپرحرف است.حروف رابخوبی می شناسد.دراملاخوب است وممکن است دراثربی دقتی یک تاسه غلط داشته باشد.درریاضی خوب است وتمرینات رادرزمان تعیین شده انجام می دهد.درعلوم یادگیری خوبی دارد.تکالیفش تمیزوکامل است.بابیشتربچه ها رابطه داردوگاهی چوقولی بچه هارامی کندودرمواردی ازکلمات زشت استفاده می کند

7- ن.ق:دریادگیری خوب است حروف رابه خوبی می شناسد.درخواندن کمی سست است.دراملاخوب است گاهی یک یادوغلط داشته باشد.در ریاضی یادگیری بالایی دارد.آرام،مرتب ومنظم است وتگالیفش همیشه کامل وتمیزاست وبابچه هاسازگازی دارد

8- ف.ا:دریادگیری خوب است بادقت به درس گوش میدهدحروف رامی شناسد.دراملادویاسه غلط دارد.درریاضی خوب است ولی درجدول شگفت انگیزوالگوبرداری نیازبه کمک دارد.درعلوم خوب است.تکلیفش همیشه کامل وتمیزاست.آرام وساکت است وبابچه های دیگردرگیرنمی شود

9- م.ف:دریادگیری خوب است حروف رامی شناسد.دراملاعکس العمل ان مناسب است.بادقت به درس گوش نمی دهد.درریاضی خوب است وبرای حل تمرینات نیازبه زمان بیشتری داردودرالگوبرداری مشکل دارد.درعلوم نیزخوب است.تکالیف راانجام می دهد.بسیاربازیگوش،پرحرف،زیراب زن است ودرکارهمه سرک می کشد.درکلاس زیادراه می افتدوازهمه شکایت می کند

10- م.ن:دریادگیری کمی کنداست حروف رامی شناسدمگربعضی حروف. درخواندن واملاکمی سست است وبایدحرف به حرف بخواندوبنویسد.درریاضی تمرینات رادرزمان تعیین شده کامل نمی کندوبه زمان بیشتری نیاز داردودرالگوبرداری وجدول شگفت انگیزضعیف است.درعلوم بایداورافعال کرد.تکالیف راکامل انجام میدهدوبادیگران کاری نداردجزچندنفرنزدیک خودش وسرش به کارخودش است

11- س.ی:دریادگیری خوب است حروف رابخوبی می شناسدمگردر مواردی جابجابکاربرد.دراملاعکس العمل ضعیفی داردتاحدی که همیشه دراملاعقب می افتدکه البته باتمرین بیشتربهترمی شود.درریاضی در الگوبرداری مشکل داردودرححل تمرینات نیازبه وقت بیشتری دارد.درعلوم فعال است.تکالیفش راکامل انجام میدهد،مرتب ومنظم است به بچه های دیگرکاری نداردوباآنهاصمیمی است.بسیارمهربان است ودوست داردتوجه معلم رابه خودجلب کند

12- آ.ت:دریادگیری خوب است،حروف رامی شناسد،دربخش وصداکشی ضعیف است.دراملاخوب است وگاهی یک یادوغلط دارد.درریاضی خوب استودرالگوبرداری نیازبه کمک دارد.درعلوم نیزخوب است.مرتب ومنظم است ودرخوش خط نوشتن بسیاردقت می کند.بابچه های دیگررابطه خوبی برقرارمی کند0

13- س.ک:دریادگیری خوب استفبه حرفهای معلم بادقت گوش نمی دهد.در املایک تاچهارغلط دارد،دربخش وصداکشی مشکل دارد.درریاضی درالگوبرداری وجدول شگفت انگیزمشکل دارد،تمرینات رادروقت تعیین شده کامل نمی کندوبیشتردرکلاس راه می افتد.درعلوم بایدازاوسوال کردواو رادرکارهامشارکت داد.درکلاس زیادراه می افتدودرکاردیگران سرک می کشد،تکالیف رایاانجام نمی دهدویاناقص است وبعضی اوقات به بحث بادیگران می پردازد

14- م.ا:دریادگیری بسیارعالی وسریع است وبادقت به حرفهای معلم گوش می دهدوهمیشه درکلاس فعال است.حروف رابخوبی می شناسدوبااینک به علت عفونت ادراری دوهفته دربیمارستان بستری بوده درس وتکالیف رادنبال کرده وخودرابه همکلاسی هارسانده است دراملابدون غلط است.درریاضی بسیارعالی است ودرحل تمرینات جزءنفرات اولی است که آن راانجام میدهد.درعلوم نیزبسیارفغال است.مرتب ومنظم استوتکالیفش همیشه کامل وتمیزاست.باهمکلاسی ها مهربان،صمیمی وخوش برخورد است

15- ز.ه:دریادگیری بسیارعالی وخوب است وبه دقت به صحبت های معلم گوش میدهد.حروف رابخوبی می شناسد،همچنین کلیه یحوف الفبارامی شناسدوتقریباهرکلمه یاجمله ای رامی تواندبنویسدوبخواندودراملاهمیشه بدون غلط است.درریاضی بسیارعالی است وبسیارفعال وتمرینات رانفراول انجام میدهدوهمیشه داوطلب برای خواندن توضیحات بالای صفحه ی ریاضی است.همچنین ضرب هرعدددرخودش راتا10می داند.درعلوم مشارکت فعالی دارد.بسیارمنظم ،مرتب وآرم است،تکالیف اوهمیشه تمیز،زیبا، خوش خط وکامل است وبیش ازحدخواسته شده انجام میدهد.بابچه های دیگرمهربان،صمیمی وخوش برخورداست.جزء سی قرآن راحفظ است ودرمسابقات حفظ،مقام اول راکسب کرده است.به عبارتی یک شاگردنمونه است

16- ف.ط:دریادگیری عالی است وحروف رابخوبی می شناسد.دراملابدون غلط است،کمی پرحرف است.درریاضی خوب است،کمی درالگوبرداری نیازبه کمک دارد.درعلوم نیزفعال است.مرتب ومنظم است وتکالیف رابیش ازحدخواسته شده وتمیزوخوش خط انجام میدهد.بادیگران رابطه دوستانه دارد

 

17- م.ن:دریادگیری خوب است،حروف رامی شناسدولی کمی بی دقت است ودراملابخاطرهمین بی دقتی سه یاچهارغلط دارد،به حرفهای معلم بادقت گوش نمی دهدوبسیارپرحرف است .درریاضی درالگوبرداری وجدول شگفت انگیزمشکل دارد.درعلوم بایداوراباپرسش فعال کرد.تکالیف راانجام میدهدمگردرمواردی کم ناقص باشدوبابچه هایی که اطراف نمکت اوهستندرابطه ی بیشتری برقرارمی کند

18- ف.ا:دریادگیری بسیارعالی وسریع است وکمی بازیگوش است،در کلاس فعال است حروف رابخوبی می شناسد،دراملابدون غلط است مگردر مواردی به علت بی دقتی یک یادوغلط داشته باشد.درریاضی عالی است وتمرینات رادرزمان تعیین شده انجام میدهد.درعلوم نیزفعال است.مرتب،منظم وپرجنب وجوش است تکالیفش کامل وتمیزاست وبابچه هارابطه ی خوبی داردوهمه رابسئی خودجذب می کند

19- پ.ر:دریادگیری بسیارعالی وسریع است،بادقت به صحبت های معلم گوش میدهدوحروف رابخوبی می شناسدودراملابدون غلط است.درریاضی بسیارعالی است ودرحل تمرینات سرعت العمل بالایی دارد.درعلوم نیزعالی است.تکالیف رازیبا،تمیز،خوش خط وکامل انجام میدهد.بسیارآرام وبی سروصدااست وبابچه هامهربان وصمیمی است ولی درروابط باآنها بیشترشنونده است تاگوینده