آموزش و پروش ایران نیاز به یک رنسانس دارد.

با وصله زدن به این لحاف چهل تیکه

با این نظام فلج آموزشی فقط

مغز هایی پُر از مطالب تئوری

که چند سال عقب از تاریخ هستند

و ذهن هایی بسته و غیر خلاق

جامعه را بسوی واردات مدیر از چین

سوق می دهیم.