از وقتی دانش آموزان با نمرات ارزشیابی توصیفی

وارد دبیرستان ها شدند!!!

دیگه اصلاً نگران فرار مغز ها از ایران نیستم

لطفی که روش تدریس های قدیمی با رویکرد جدید

و نظرات متخصصین یکشبه کارشناس شده به

نظام آموزشی ما کردند

قاجاریه به ایران نکرده بود.