امروز در کلاس تربیت معلم

صحبت شد سر لزوم احترام گذاشتن به دیگران

یکی از دانشجویان با چهره ای حق به جانب گفت:

احترام گذاشتن یک امر سلیقه ای است و ضروری نیست

سکوت کردم و با خود گفتم :

یک آدم بی سواد و کم مطالعه برای اینکه خود را اندیشمند نشان دهد

اولین کاری که میکند مخالفت با احکام و فرامین دین است.

حالا اگر معلمی بگوید

به من احترام نگذارید

میشود متولی امامزاده ای که از صندوق ضریح دزدی میکند.