گاهی یک فرد شجاع کسی است که خوب می جنگد.

گاهی فرد شجاع کسی است که بر سر عهد و پیمان خود می ماند.

 گاهی یک فرد شجاع کسی است که دل به دریا می زند.

 گاهی یک فرد شجاع کسی است که خشمش را کنترل می کند.

 گاهی یک فرد شجاع کسی است که تفصیر را به گردن می گیرد تا دوستش سربلند برود.

 گاهی یک فرد شجاع کسی است که به جهل خودش اعتراف کند.

اما گاهی باید با همه شجاعت ، قدرت ،علم و منزلت

و گاهی با همه درایت باید صحنه را ترک کرد.

گاهی به اسم شکست باید نجنگید.

گاهی برای اینکه فقط در بازی نبود باید عمداً باخت.