گاهی به انسان مکار می گوییم: روباه

گاهی به انسان زیرک می گوییم : مارمولک

گاهی به انسان هوسران می گوییم: خوک

گاهی به انسان درنده و ظالم می گوییم: گرگ

گاهی به انسان ...

حیوانات به خانوری که خوی و فطرت خود را از دست داده باشد و دروغگویی پیشه کرده و یا به دیگری خیانت و بی وفایی می کند . برای یک لقمه نان پا روی حق می گذارد و یا نقش بازی کند  و.... چه می گویند:

برو تو یکی داری مثل آدم میشی

مراقب زبانمان، افکارمان و گفتارمان باشیم چون خداوند کریم در قراآن می فرمایید بسیاری از انسان ها از حیوان هم پست تر می شوند.