تقدیم به معلمان و دانشجویان محترم


نوشته های زیر زکات دانش بنده است


استفاده از متون زیر حتی بدون ذکر منبع


بلامانع است

عقل و عشق