موارد ی که هنگام تصحیح کارهای عملی طراحی یادگیری ملاحظه شد

1-   طراحی آموزشی ،جدول چک لیست رفتاری ندارد و می خواهد نمره ارزشیابی توصیفی کند.

2-  طراحی آموزشی، جدول چک لیست رفتاری را از روی کتاب با موبایل عکس گرفته گذاشته در طراحی آموزشی و یاد نگرفته که بجای عناوین باید اهداف رفتاری درس خودش را باید بدهد.

3-   تحلیل وظیفه ندارد و نمی داند معلم و فراگیر هر کدام چه کاری باید انجام دهند.

4-   طراحی آموزشی تحلیل آموزشی ندارد حتی برای یک هدف هم ننوشته معلوم روش تدریس چیست.

5-   طراحی آموزشی، بدون تحلیل ارزشیابی یعنی نمیداند که چه چیز را ،چرا و چگونه می خواهد ارزشیابی کند.

6-   طراحی آموزشی ساختن گرایی، بدون ارزشیابی تشخیصی و لیست کردن پیش دانسته ها... یعنی هنوز نمی داند درس امروز را به چه چیزی می خواهد ربط دهد و ادامه چه مطالبی است.

7-   عنوان درس چیز دیگری است، هدف مفاهیم اشتباهی و روش تدریس چیز دیگری را آموزش می دهد.

8-   هنگام هدف نویسی برای نشان دادن توانانیی 8 عنوان فقط برای دانش یا اطلاعات کلامی نوشته که دو تای آن در چک لیست رفتاری است .

9-   عناوینی را که در چک لیست رفتاری نوشته که در فهرست اهدافش نیست.

10-    لیست سوالات ارزشیابی تشخیصی با لیست اهداف رفتاری یکی است یعنی اگر اول کلاس این سوالات را فراگیر پاسخ دهد معلم بیکار می شود.

11-    خیلی ها یادشان رفته اهداف نگرشی را در تدریس بدست آورند.

12-    کلاس را به چهار گروه تقسیم کرده چک لیست او برای 3 گروه تنظیم شده است.

13-    ایجاد انگیزه کرده به مرحله تجارب یادگیری رسیده یادش افتاده اصلا گروه بندی نکرده همینطوری ادامه داده

14-    سناریو نویسی را با سبک خاطره نویسی اشتباه گرفته است.

15-    فکر کرده من نمی خونم ؛ از اینترنت طرح درس یک موضوع دیگر را کپی کرده در مرحله حین تدریس

16-    با الگوی 9 گام گانیه تدریس کرده هدف نویسی را با الگوی بلوم انجام داده.

17-    هنگام طرح درس نوشتن خودش نمرات چک لیست رفتاری را هم وارد کرده. یعنی پیش بینی کرده کجای تدریسش ایراد خواهد داشت.

18-    خیلی ها فکر می کنند بنویسند ارزشیابی پایانی انجام می شود کار یاددهی و یادگیری تمام است. حصول اهداف، تکالیف خلاقانه، تکرار و تمرین، توجه به چک لیست رفتاری ، ثبت نمرات مخصوصا در ساختن گرایی، رفع نقص ، انتظارات برای جلسه بعد و... هنوز مانده که اکثرا آنرا ندید گرفته اند.

19-    درشناختی چک لیست ارزشیابی را تکمیل کردی دیگر وظیفه ای نداریم ؟ در مقابل فراگیران و گروه هایی که نمره کامل کسب نکرده اند؟ همین و تمام؟ شد تدریس

20-    نام گروه ها مفاهیمی است که باید توسط فراگیران کشف شود.