سوالات آزمون پایانی

واحد درسی طراحی آموزشی

پردیس تربیت معلم

 

در ادامه مطلب


ارزشیابی تشخیصی در راهبرد ساختن گرایی و شناختی را مقایسه کنید.

ارزشیابی تشخیصی را با مثال تشریح کنید.

انواع روش های منفی کاهش رفتار را نامرده و یکی را تعریف کنید.

انواع ساخت یادگیری را با مثال بیان کنید.

انواع یادگیری از نظریه گانیه را نام برده یکی را تعریف کنید.

تجارب یاگیری در نظریه شناختی را تعریف و چهار نمونه نام ببرید.

تعیین رفتار ورودی را با مثال توضیح دهید

تفاوت و شباهت نظریه گشتالت و ساختن گرایی را فقط لیست کنید.

جرأت آموزی را با مثال توضیح دهید.

چرا رفتار گرایان به انگیزه بیرونی بیشتر توجه می کنند ؟

چهار باید و چهار نبایدی که معلم باید در کلاسداری مدنظر قرار دهد را بنویسید.

چهار تفاوت مهم روش های تدریس یاددهی و یادگیری را بیان کنید.

چهار خصوصیات اجتماعی معلم را نام برده و یکی را تشریح نمایید.

چهار خصوصیات فردی معلم را نام برده و یکی را تشریح نمایید.

چهار راهبرد اثر بخش آموزشی را نام برده یکی را بدلخواه تعریف کنید.

چهار شیوه کلاسداری را نام برده و تقویت منفی را تعریف کنید.

چهار صفت مهم معلم را نام برده و یکی را به اختصار تعریف کنید.

چهار فن ایجاد انگیزه را نام برده یکی را بدلخواه تعریف کنید.

خود نظم دهی چیست ؟ چگونه به آن می توان رسید؟

در نظریه طراحی آموزشی دیویس ، هدایت و نظارت را توضیح دهید.

راهبرد پیشگیرانه در کلاس درس را با ذکر مثال تعریف کنید.

ساخت شناختی را با مثال توضیح دهید.

سبک بی تفاوت در کلاسداری را با مثال تشریح کنید

سبک مدیریت مقتدرانه را تشریح کنید.

سومین قانون سورن لایت را با مثال توضیح دهید.

شیوه مدیریت کلاس " موضوع محور " یعنی چه؟

شیوه های اداره کلاس چندپایه را نام برده و یکی را شرح دهید

طراحی آموزشی جیمز بروان را به اختصار تشریح کنید.

طراحی آموزشی هم علم است هم هنر یعنی چه؟

عامل شدت در قانون تکرار و تمرین را توضیح دهید.

فعالیت فوق برنامه چیست با مثال توضیح دهید.

فعالیت مکمل یادگیری را با مثال توضیح دهید.

فعالیت های قبل از تدریس مدل طراحی آموزشی مفهوم محور را به اختصار تشریح کنید.

کیفیت آموزش را تشریح نمایید.

گام های تدریس به روش گانیه را نام برده و گام شش و هفت را مقایسه کنید

الگوی تدریس چند حسی را تشریح کنید.

الگوی تفکر استقرایی را تشریح کنید.

الگوی دریافت مفهوم را به اختصار تشریح کنید.

محاسن و معایب کلاس هوشمند را نام ببرید( از هر کدام 4کافیست)

محروم کردن از تقویت را با یک مثال تشریح کنید.

مراحل رشد تکنولوژی آموزشی را نام برده یکی را تعریف کنید

مراحل شیوه سخنرانی را به اختصار توضیح دهید.

مراحل طراحی آموزشی رفتار گرایی را به اختصار توضیح دهید.

مزایا و معایب راهبرد رفتارگرایی را تشریح کنید

مزایا و معایب یک تدریس بدون انگیزه را بیان کنید.

مشکلات اجرایی در آموزش الکترونیکی را بنویسید(4کافیست)

مشکلات ناشی از کاربرد تنبیه را لیست نمایید.

نظریه دیوید سلبی را در خصوص فعالیت مکمل یادگیری بیان کنید.

نظریه گشتالت چرا در راهبرد ، شناختی ها قرار می گیرد؟

نکات مهم انتخاب رسانه آموزشی را توضیح دهید

هشت ویژگی خاص معلم را فقط لیست کنید.

هفت اصل کلیدی در مدارس هوشمند را نام برده و یکی را تعریف کنید.

یادگیری از طریق همیاری را توضیح دهید.

یادگیری معنی دار کلامی را به اختصار توضیح دهید.