امروز دانشجویی که یکبار کتاب را نخوانده بود

برای آزمون کتاب باز

وارد جلسه شد

با دیدن سوالات

....

بقیه را شما حدس بزنید