دانشجویان گرامی آزمون کتاب باز

آزمونی است مفهومی که پاسخ مستقیم آن داخل کتاب نمی باشد

با مطالعه چند صفحه و برقراری ارتباط منطقی و ادراکی

بین مطالب آن می توان پاسخ سوال را یافت و یا

نشانگر تسلط بالای فراگیر بر محتوای نوشتاری کتاب است

چون زمان در این آزمون مهم است.

از نگاهی دیگر آزمون کتاب باز

آزمونی است عملکردی برای رسیدن از سطح دانش

به ادراک و کاربست.