نمونه طرح درس های کلاس ششم ابتدایی

لطفاً کلیک بفرمایید.

 

بسم الله الرحمن الرحیم
مدعی نیستم طرح درس های زیر بدون غلط و یا کامل هستند
اما چون کارهای دانشجویست و اولین طرح درس های علمی ایشان است برای من عزیز است.
برای الگو گیری و کمک به خلاقیت شما معلمان و دانشجویان ؛ این طرح درس ها ارائه شده است
.
با تشکر و آرزوی موفقیت

پورشیخ