معلم بد:

همه چیز را توضیح می دهد

حتی آنچه باید فراگیر باید بفهمد را !!

معلم متوجه :

همه چیز را خودش نشان می دهد

حتی آنچه دانش آموز باید بشناسد

معلم خوب:

راهنمایی می کند تا فراگیر در کنار معلم بیاموزد

حتی آنچه را که درس نداده است

معلم عالی:

شرایط و امکانات را به گونه ای مهیا می کند که فراگیر خودش راه حل را پیدا کند

حتی اگر بگوید معلم چیزی درس نداد خودم یاد گرفتم.