باز هم هفته معلم رسید و چند نفر نمونه شدند و .... مشکلات آموزش حل شد

خدا را شکر

اما من تبریک میگویم به معلمان بی ادعا

آنان که بی ریا  و بدون تبلیغات خدمت به مردم میکنند

و گونی گونی بجای افتخار ثواب می برند

نه کسی را بازی می دهند و

نه با کلمات بازیچه کسی می شوند و نه...

 

نمونه شدن برای یک سال مهم نیست

ماندگار شدن برای تمام عمر هنر است