نمونه سوالات فصل اول

کتاب چگونه آموزش را طراحی کنیم؟

نمونه سوال حافظه محور

1- مطابق نظریه رفتارگرایان ؛ محیط چگونه بر یادگیری تاثیر می گذارد؟ توضیح دهید

2- چرا نظریه های روانشناسی را نظریه یادگیری می نامند؟

3- چرا نظریه های یادگیری هرگز بصورت قانون قطعیت پیدا نمی کنند؟

4- عامل شدت را در قانون تمرین و تکرار توضیح دهید.

5- ارتباط بین پیش سازمان دهنده ها و هرم ساخت شناختی را بیان کنید.

6- نظریه ساختن گرایی در خصوص تاثیر محیط در یادگیری چیست؟ توضیح دهید

7- پیش سازمان دهنده را با یک مثال تشریح کنید.

8- ساخت یادگیری را با مثال توضیح دهید.

9- قانون مجاورت و مشابهت را از نظریه گشتالت با هم مقایسه کنید.

10- مزایای نظریه ساختن گرایی را در امر تدریس و یادگیری لیست کنید.

11- انواع یادگیری را از نظر گانیه نام برده و بالاترین سطح آنرا توضیح دهید.

12- پنج حیطه گانیه را بصورت خلاصه تشریح نمایید.

نمونه سوال مفهومی

1- کدام یک از پیش سازمان دهنده ها در طراحی آموزشی ساختن گرایی و کدام در طراحی آموزشی شناختی کاربرد دارد؟ دلیل خود را توضیح دهید

2- تفاوت و شباهت های نظریه گشتالت و ساختن گرایی را تشریح کنید.

3-یک موضوع در گروه به بحث گذاشته می شود تا اصول و قواعد کشف گردد؛ کدام قانون گشتالت بکار گرفته شده است؟ چرا؟

4- طبق کدام قانون گشتالت اولیا و معلمان فراگیر، می بایست ؛دوستان، کتاب، موبایل و فیلم ها و برنامه تلویزین کودک را کنترل نمایید؟

5- گانیه معتقد است مهارت به چند دسته تقسیم می شود؟ نام برده توضیح دهید.

 

نمونه سوال راهبردی

1- بعد از فعالیت گروهی دانش آموز، چک لیست رفتاری را تکمیل و خودش را ارزشیابی می کند. نظر شما چیست

2- "آنچه دیده ای بگو؛ آنچه شنیده ای بگو" این دو جمله از نظر گانیه چه معنی دارد؟

3- تفاوت بین پیش سازمان دهنده و پیش دانسته چیست؟