نمونه سوالات آزمون هفته آینده

1- نمونه سوال حافظه محور:

باورها باید آموزش داده شوند یعنی چه؟ الگوی کدام نظریه است ؟ توضیح دهید

زیر مجموعه های فراشناخت را نام برده و یکی را بدلخواه تعریف کنید.

از نظر ساختن گرایی یک طراحی آموزشی خوب دارای چه ویژگی هایی است؟

مراحل اجرای الگوی ساختن گرایی را نام برده و یکی را تشریح کنید

مزایا و معایب ساختن گرایی را لیست نمایید.

نکات مهم هنگام گروه بندی را فقط نام ببرید.

وظایف شاگرد در کار گروهی را نام برده و یکی از مراحل کار را تشریح کنید

 تعریف کنید

الف راهبرد تدریس:         ب- روش تدریس:           ج- فنون تدریس:          د- الگوی تدریس

 در هنگام نوشتن طرح درس مبحث اجرای تدریس را تشریح نمایید.

فرایند یادگیری در نظریه رفتار گرایی را توضیح دهید.

 

2- نمونه سوال مفهومی

"ترکیب" از حیطه شناختی بلوم با کدام طبقه از حیطه یادگیری گانیه همراستاست؟

طراحی آموزشی دیویس و جیمز بران در چه موارد اختلاف نظر و تفاوت دارند؟

به نظر شما جذاب ترین الگوی تدریس رفتارگرایی کدام است ؟ چرا؟

به نظر شما گروه بندی کردن در راهبرد رفتار گرایی ، شناختی و ساختن گرایی چه تفاوتهایی با هم دارد؟

 در نظریه الگوی عمومی تدریس چه نکاتی مد نظر قرار نگرفته است؟

 وظیفه معلم "راه درست رفتن "است و "درست راه رفتن "وظیفه دانش آموز است یعنی چه؟

چهار دلیل بیاورید چرا معلم باید طرح درس بنویسد؟

به نظر شما طرح درس جدولی بهتر است یا سناریویی ؟ چرا؟

نقش معلم در نظریه رفتارگرایی را با ساختن گرایی با هم مقایسه کنید.