یکی از بزرگترین مشکلات آموزش و پرورش این است که

کارشناسان و مسئولین ادرای و ستادی خود را

برتر،باتجربه تر، با سواد تر ، دانا تر و ... از معلمان می بینند

بهمین خاطر معلمان تنها هستن حتی در کلاس درس