دیروز در منطقه ای در جشنواره الگوهای تدریس شرکت داشتم

منتخب تدریس ها را بر روی سن برای حاضرین اجرا کردند

اولش تدریس ها شبیه تئاتر بود

و چندتای آخرش تعزیه خوانی شد و یکی هم به نقالی گذشت

و بیچاره دانش آموزانی که از صبح تا ظهر معطل معلمان نمونه شده بودند.

چرا تدریسی که در کلاس قابل اجرا نیست و

از اصول و چارچوب طراحی آموزشی دور است

بعنوان الگوی برتر تدریس ارائه می دهیم؟