برای نوشتن طرح درس و یا اجرای یک طراحی آموزشی در کلاس

دانشجویان و معلم کم تجربه می گوین: من چه کار باید انجام دهم؟

یک معلم دلسوز و با تجربه مب گوید: فراگیران چه کارهایی را باید در کلاس انجام دهند؟

در حالیکه در تمام دنیا می گویند: برای یاد دادن این مفهوم چه شرایط و فعالیت ها و گام هایی را باید برنامه ریزی کنم؟

وقتی امورات بدن ما با اُملت و سیب زمینی آب پز بر طرف می شود

چرا برای تهیه کباب و یا قورمه سبزی بیش از دو ساعت وقت صرف می کنیم ؟

گاهی یک محتوای درسی با یک آموزش دیکتاتورانه و تصنعی در کلاس منتقل می شود ولی لزوماً یادگیری صورت نگرفته است باید با یک یادگیری با لذت و مفهمومی طراحی کنی اینجا دیگر آموزش دادن مهم نیست یادادن اصل است .

که امورات دنیای فردا و فراگیران نسل فردا با این آموزش مصنوعی و تصنعی و بی انگیزه به هیچ جا نخواهد رسید.