نمی خواستم با این پُست امسال را شروع کنم

ولی نزدیک به دو هفته است درگیر این متن هستم

شنیده بودم که استادی در کلاس درس فنآوری آموزشی کیس کامپیوتری را باز کرد و مشغول نشان دادن؛ سخت افزار های آن به دانشجویان شد...

یکی از دانشجویان از استاد پرسید: استا پس ویندوزش کجاست

خبر رسیده که دو هفته است استاد در کُما بسر می برد.

یکهفته قبل از عید در کلاس درس روش ها و الگوهای تدریس و یادهی یک دانشجو گفت: استاد وقتی امورات ما در کلاس درس با همین روش ها انجام می شود چرا باید این روش های عجیب و غریب را یاد بگیریم

دقیقاً دوهفته من در کُما بودم در پُست بعدی جواب ایشان را آماده کرده ام