امیدوارم این سال جدید

برای همگی سالی پرشی بلند

در تمامی جوابت زندگی و کار

زیر سایه توجهات خداوند بزرگ باشد.