منبع درسی آزمون میان ترم

کلاس101 کتبی

کلاس 102 شفاهی

دانشگاه پردیس

کلیک بفرمایید

البته اگر خدا بخواهد یکشنبه کتاب به دستتان خواهد رسید البته بعد از آزمون.

نمونه سوال در ادامه مطلب


نمونه سوال فصل دوم کتاب طراحی آموزشی

1- در نظریه الگوی آموزشی جیمز بروان فعالیت مکمل یادگیری در کدام قسمت قرار گرفته است؟ چرا؟

2- در نظریه الگوی آموزشی جیمز بروان فعالیت ارزشیابی تشخیصی در کدام قسمت قرار گرفته است؟ چرا؟( هنگام نوشتن طرح درس سنتی ارزشیابی تشخیصی در کدام مرحله و کجای تدریس قرار می گیرد؟)

3- جیمیز بروان بیشتر وظیفه معلم را بررسی می کند یا وظیفه فراگیر را ؟ از کجا متوجه می شویم؟

4- چهار تحلیل مهم هنگام طراحی آموزشی را نام برده و یکی را به اختصار توضیح دهید.

5- یک مثال از کتاب ابتدایی( علوم یا ریاضی) در خصوص تحلیل محتوا بنویسید.

6- یک مثال از کتاب ابتدایی( علوم یا ریاضی) در خصوص تحلیل هدف آموزشی بنویسید.

7- یک مثال از کتاب ابتدایی( علوم یا ریاضی) در خصوص تحلیل آموزشی بنویسید.

8- یک مثال از کتاب ابتدایی( علوم یا ریاضی) در خصوص تحلیل ارزشیابی بنویسید.

9- یک مثال از کتاب ابتدایی( علوم یا ریاضی) در خصوص تحلیل وظیفه بنویسید.

10 - چهار شباهت و اختلاف بین تحلیل آموزشی و هدف نویسی رفتاری را بنویسید.

11- چهار شباهت و تفاوت بین هدف رفتاری و سوالات ارزشیابی پایانی را بنویسید.

12- چگونه می توان اهداف جزیی را به اهداف رفتاری تبدیل کرد با مثال کاربردی توضیح دهید.

13- چهار فعل رفتاری در حیطه ی مختلف یادگیری را نام برده و برای هر کدام مثال بنزنید.

14- الگوی طراحی آموزشی جیمز بروان در گروه راهبرد رفتارگرایان قرار دارد یعنی چه؟

15- برای سنجش از اینکه هدف رفتاری را درست نوشته ایم چه شروطی را باید رعایت کنیم هشت شرط را فقط نام ببرید.

16- تدریس یک فعالیت خنثی نیست یعنی چه؟

17- یک مثال از کتاب ابتدایی( علوم یا ریاضی) در خصوص شرایط انتخاب وسایل تدریس بنویسید.

18- یک مثال از کتاب ابتدایی( علوم یا ریاضی) در خصوص شرایط یک آزمون خوب را بنویسید.

19- باید بین اهداف رفتاری و سوالات ارزشیابی هماهنگی وجود داشته باشد یعنی چه؟

20 نکات مثبت و منفی الگوی طراحی آموزشی جیمز بروان را بررسی کنید.چهار مورد کافیست.