اگر مسیح مرده ای را جان می بخشد

معلم می تواند امّتی را زنده کند.

 گریت ویکتور