از شنبه جناب آْقای فانی ،

وزیر محترم آموزش و پرورش به قزوین می آید

 

دوست دارم ایشان را ببینم و فقط بگویم :

جناب آقای وزیر درست است شما فانی هستید

ولی کار ی نکنید اخلاص،انگیزه و همّت معلم هم فانی شود!!

این جریان فوق العاده شغل معلمان را خبر نداشتی؟

کمی حقوق معلمان را بی اطلاعی؟

در سیستم شما ، کمترین حقوق را معلمان با سابقه و مدرک بالا می گیرند می دانستی هرچه بی سواد تر و تازه کار تر باشی عزیز تری؟