ایکاش ایران هم مانند اروپا و آمریکا

هر دوسال یک آزمون از معلمان خود می گرفت!!!!

هر معلمی عملش و علمش به روز نبود را اخراج می کرد

ولی حیف ایران مَهد تمدن است

همیشه تا ابد!!