حضرت آدم؛ دوتا پسر داشت یکیش قاتل شد!

پسر نوح که با بدان و خلافکارا نشست و برخاست داشت!

یازده نفر از فرزندان یعقوب که همه حسود و دروغگو بودند!

از فرزندان حضرت موسی و یوسف کسی پیامبر نشد!

اون ها پیامبر خدا بودند و با علم الهی آشنایی داشتند.

اکنون چه انتظاری می توان از پدر من داشت؟

.

.

.

انشاء یک دانش آموز با موضوع نقش پدر در تربیت فرزندان