مراحل طراحی آموزشی

طراحی آموزشی مفهومی:  در بین کتاب ها و نویسندگان مختلف با توجه به فلسفه تعلیم و تربیت ، سیاست کلی نظام آموزشی هر کشور بصورت مدون طراحی و اجرا می گردد، با توجه به تحقیق و مطالعه چندین ساله بر روی نظریه های یادگیری مختلف و طراحی های آموزشی ارائه شده در کتب مختلف و با توجه به نیاز مخاطبین مملکت اسلامی و ملی خودمان، طرح زیر را پیشنهاد داده و بعد از جمع آوری نظرات استادان مُجرب و جمع بندی خدمتتان جهت استفاده در کلاس درس و جشنواره های برتر تدریس ، کاروزی ، روش تدریس مراکز تربیت معلم و دانشگاه ها ارائه می گردد:

الف- قبل از تدریس

از جمله فعالیت هایی که معلم قبل از ورود به کلاس انجام می دهد در این قسمت قرار گرفته و بیشتر  مطالعه، برنامه ریزی و سازماندهی است که به بررسی آنها می پردازیم : فصل یا صفحه و یا بخشی از کتاب فراگیران را که بصورت چاپی بعنوان کتاب آموزشی در اختیار داریم را با دقت و حوصله مطالعه کرده و دانش، مهارت ها و نگرش های نهفته در متن را روی کاغذی یاداشت نموده سپس نکات کلیدی و مهم آنرا لیست نمایید.

بعد از مشخص کردن نکات قابل انتقال و آموزش به فراگیر اهداف جزیی خودش را نشان می دهد در گام بعدی باید این هدف ها به اهداف رفتاری قابل دسترس و واقعی تبدیل شوند . کافیست با کمی تفکر، تمرکز و خلاقیت یک راه و روش برای رسیدن به اهداف رفتاری مورد نظر را تجسم کنید. برای کسب مهارت و تجربه لازم از کتاب کار معلم و یا راهنمای آموزش و یا کتاب فنون و روش های تدریس استفاده کنید. یک مسیر و یک سری فعالیت را برای رسیدن به آن اهداف طراحی و برنامه ریزی و لیست نمایید.

هر هدف رفتاری ریشه در یک حیطه دارد ، حیطه هر هدف را اگر مشخص کنید گام ها و روش رسیدن به مقصد روشن و واضح خواهد شد. بطور مثال : اگر آن هدف تکیه بر حافظه دارد و مهارت های کلامی را افزایش می دهد و مقصود رسیدن به تعریف کردن و بیان کردن و نام بردن است ( هرچه دیدی بگو) می توان با چند سوال در ارزشیابی تکوینی و یا پایانی به آن رسید و روش تدریس آنهم با روش های مشارکتی و بحث های گروه محور و زنجیر کردن مطالب با دانسته های قبلی( پیش سازمان دهنده ) خواهد بود ( آخرین چیزی که به فراگیر ارائه می شود در این روش ها، هنگام مرور و رفع نقص درس ارائه تعریف ، قائده و قانون نوشته شده در کتاب درسی اوست آن هم با کمک خود فراگیران).

امّا اگر هدف درس در حیطه مهارت های ذهنی باشد و باید فراگیر فهمیده ها و ادراکات خود را تشریح کند و توضیح دهد ( آنچه فهمیدی را بگو) نیازی به حفظ کردن و تکرار و تمرین نیست ، پس با روش های مکاشفه ای ، آزمایشی ، تحقیقی و.. بسیار کارا و سودمند خواهد بود و میزان رسیدن به اهداف را در هنگام فعالیت فراگیر در گروه و یا هنگام دادن گزارش به کلاس می توان جستجو کرد. (برای رسیدن به اهداف مفهومی بهتر است از الگو های ساختار گرایان که تأکید فراوان به مراحل یادگیری و ساختار های ذهنی دارند استفاده گردد). لیست انتظارات خود از فراگیر را در یک جدول بصورت چک لیست نوشته شده و بصورت توصیفی ارزشیابی کنید. چون فهمیدن ، درک کردن و کشف نمودن قابل خط کش گذاشتن و بودجه بندی نیست.

امّا اگر هدف ها در حیطه مهارت یدی ( روانی حرکتی) قرار دارد، هنگام تفحص در گروه ، ایفای نقش، طراحی آزمایش ، ابتکارات هنری، فعالیت های مکمل، فعالیت های کارگاهی و... با کمی حوصله و تکمیل چک لیست رفتاری میزان دستیابی به آن اهداف را مشاهده کرد. در این مرحله پیشرفت هر کسی در طول مدت آموزش یا در طول ترم با خودش سنجیده می شود و نه با کل کلاس و یا فرد ممتاز . حتی اگر در نمرات پایین در حال پیشرفت باشد باید حتماً مورد تشویق و حمایت قرار گیرد.

اگر اهداف مشخص شده از محتوای آموزشی در نگرش ، هیجان و عواطف دارد ، تغییرات را باید بصورت غیر مستقیم و نظارت دقیق رفتار کنترل کرده و در طول آموزش و یا یک دوره مورد ارزیابی و سنجش قرار داد و برای دستیابی به این مهم، قبل از شروع درس تمامی اهداف مورد انتظار را در جدولی لیست کرده و بصورت انفرادی مورد سنجش قرار دهید. چون مطالب این قسمت دارای بار عاطفی است از الگوهای شناخت گرایان بیشتر می توان بهره بُرد.

پورشیخ بهمن 1393