بعد از مکاتبات زیاد

درس تکنولوژی آموزشی از سرفصل دروس تربیت معلم

حذف شد

و به جای آن درس طراحی آموزشی قرار گرفت