یکی از معجزات آموزش و پرورش ما این است

250 هزار کادر اداری از وزارتخانه تا منطقه

حقوق می گیرند تا 600 هزار معلم کار کنند!!

و معلم هم آنطور که باید ،در کلاس حاضر نمی شود.

ولی دانش آموز یادنگرفته .... بیست می شود.