برای خیلی ها پذیرفتن تغییر

مثل یک شیرجه عمیق می مونه