نادان ها پیوسته از گذشته لاف می زنند،

خردمندان در اندیشه حال بوده و دیوانگان،

سخن آینده را به زبان می آورند.

ناپلئون هیل