کسی که عمداً خودش را به ندیدن و نشنیدن

و نفهمیدن می زند آیا می توانی چیزی به او بیاموزی؟

 تفسیر المیزان

آیه 42

و منهم من یستمعون الیک افانت تسمع الصم و لو کانوا لا یعقلون ): (وبعضی از آنان به سخنان تو گوش فرا می دهند، اما آیا تو می توانی کلام حق را به گوش کسانی که گوش دلشان بسته است و تعقل نمی کنند، برسانی ؟)، استفهام انکاریست می فرماید: مگر می توان سخن حق را به گوش کسانی که قدرت شنوایی ندارند، رساند؟ و جمله (لو کانوا لا یعقلون ) قرینه بر این مطلب است که مراد از (کری ) ناشنوائی ظاهری نیست ، بلکه ناشنوایی قلب است ، پس معنای آیه چنین است که بعضی از این افراد سخن تو را گوش می دهند، اما گوش دلشان بسته و نمی شنوند و تو چگونه می توانی سخنت را به گوش مردمی که تعقل درستی ندارند و در مقابل حق ناشنوا هستند، برسانی ؟ [ نظرات / امتیازها ]

 

آیه 43

(ومنهم من ینظر الیک افانت تهدی العمی و لو کانوا لا یبصرون ):( وبعضی از ایشان به تو نگاه می کنند، ولی آیا تو می توانی افراد کوری را که دیده بصیرت ندارند هدایت کنی ؟)، این آیه هم نیز نظیر آیه قبلی ، استفهام انکاریست می خواهد بفرماید افرادی که قلبشان را به روی حقیقت بسته باشند و دیده بصیرت نیز ندارند و خلاصه خودشان به جهت اعمال و مظالمی که مرتکب شده اند باعث این ضلالت و کوری گشته اند، هرگز تو قادر نخواهی بود که آنها راهدایت کنی و این افراد اگر چه ظاهرا چشم دارند وتو را می بینند، اما در باطن چشم دلشان نابیناست و دیده حق بین ندارند و لذا هدایت پذیر نیستند.