هیچ دقت کردید بسیاری از مدیران مدارس

چنان درگیر کارهای حسابداری؛ تعمیرات؛ مکاتبات

جلسات؛ امتحانات؛ نمرات؛ تأخیرات و...می شوند

که کلاً از آموزش و کلاسداری و یادگیری غافلند.