معلم خلاق

به یادگیری با لذت

و لذت یادگیری

می اندیشد