تا 15 دیماه

در همین وبلاگ نمرات واحد عملی درس تکنولوژی آموزشی

با کد دانشجویی به ثبت می رسد

مستدعیست اصلاح و یا تغییرات طرح درس خود را

با توجه به مطالب درسی سریعتر تحویل دهید.