چارچوب طرح درس مفهوم محور( یاددهی و یادگیری)

1- هدفگذاری:

اهداف رفتاری:

مهارت ذهنی:

تمیز دادن:

مفاهیم محسوس(مجسم):

مفاهیم غیر ملموس( انتزاعی):

زنجیر کردن مفاهیم(کشف قاعده):

مهارت بدنی ، فردی:

نگرش و عواطف:

راهبرد شناختی:

اطلاعات کلامی:

2- پیش دانسته ها:

3- سازماندهی و ساماندهی:

مواد آموزشی:

نکات ایمنی و بهداشتی :

4- رفتار ورودی:

ارزشیابی ورودی:

ارزشیابی تشخیصی

آموزش ترمیمی:

گروه بندی:

5- جلب توجه:

ایجاد انگیزه

6- شروع تدریس و ارائه:

گام اول تدریس(ارائه محرک)

گام دوم تدریس( راهنمایی)

گام سوم تدریس( فعالیت آموزشی)

گام چهارم تدریس( بازخورد گیری و ارائه گزارش)

7- ارزشیابی تکوینی یا بازخورد دهی: (گام هفتم:تدارک بازخورد)

ارزشیابی

چک لیست رفتاری

فعالیت آموزشی2

8- رفع نقص و جمع بندی درس:

9- ارزشیابی پایانی و کنترل فرآیند یادگیری:

تحلیل ارزشیابی

10- تثبت یادگیری و تکالیف خلاقانه: (گام نهم گانیه:افزایش یادگیری وانتقال)

(مهارت طراحی وتحقیق)

انتظارات:

 

طراحی آموزشی : رضا پورشیخ

تکنولوژیست آموزشی آذرماه 1393